kirche_head2

Kto to Jest: Kosćiół duchowochrześcirański ?

Żeby i formalnie dawać do zrozumienia czynnochrześcijańskie pojęcie podstawowe. Kościół
duchowochrześdjański wybierał formę związku zgodny ze statutem i przejrzystym.

Wszystkie cele tego przejrzystego koscioła skierowają się na najwyższe przekazanie
mi
łości Jezusa Chrystusa: Kochać Pana Boga nade wszystkim i bliżniego swego jak siebie
samego! Oprócz tego koscio
ł ten postara się kontynuować tradycję wczesnochrześcijańską
niefa
łszowanę.

Ludzie z najróżniejszych zawodów usi
łowają się  - z uznaniem uzytecznści
pubIicznej -  realizować codziennie cel statutu: starać się o charytatywn
ą
pomoc bliżniego. Niewiele osób postaruj
ą się być pomocnikiem mnóstwa, co żyje w
nędzie duchowej, obyczajnej albo materialnej.

Odbywa się taka pomoc bez wszelkiego dogmatu, bez oczekiwania us
ługi wzajnwiej, bez
wydawienia i zbytku, i też bez samochwalstwa.

Jak wykazuj
ą akcje pomocy w kraju i zagranicy, to chętnie zaopiekuje się, problemami
niedbaniemi, i używa się w tyn zwi
ązku drogi niezwykłe ale zupełnie efektywne! Nie
używa się pomoc w potrzebie jako- politykum,  i nie znajdzie się w Ko
ściele
duchowochrze
ścijańskim administracja rozdumowana. Z tego powodu wszelkie dary bez zguby
dosięgaj
ą pomoc w potrzebie.

Czy państwo należy do ludzi co szukaj
ą prawdę bo miłują prawdę? W tyn wypadku razem z
nami możecie obejmowaę bardzo zajmuj
ący dziedzictwo co przyrzekał Jezus Chrystus
wszystkim ludziom, jak można przeczytać
w ewangelii apostoła Jana rozdział 14, 26 i 15,
26.

Czy zainteresowani jeste
ście dostać informację wyrażną o drogę zbawienną i biblijną
duchowegochrześcijaństwa? W tym wypadku proszę nam napisac! Zdrój prawdy płynie!
Czemu nie i dla was?

Rzeczywi
ście: cechy wiary Kościoła duchowochrzśijańskiego są skromność,
braterskie po
łąszenie, ofiarność, starannośc i wiara rozradowana. Żaden kult
jednostki, tak zwanych
świętych lub innych, żaden kompromis z półprawda, żadne
stanowisko niewylno
ści, i nie być stugiem kościoła, ale być słuffiem Pana Boga.
Zainteresowani jeste
ście? Wtedy coś dla was mamy!
Razem z wami spe
łniać możemy bardzo ważne zlecenie: podawaę zaopatrzenie - duchowe
albo ziemskie. Czy przyjmujecie albo podawajcie - z wami może ukszta
łtować się.
dobrodziejstwo,
i za to życzymy z ca
łego serca

Bóg zap
łać!

Kosćió
ł duchowochrześcijański